Menü Bezárás

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.normandia.hu által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, adatvédelmi- és kezelési politikáját, amelyet a Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2. A jelen Tájékoztató Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") rendelkezéseit.

II. Fogalom meghatározások

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

a) a Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület
(9400 Sopron, Róth Gyula utca 3. fszt. 1.).

Adatkezelő a honlap üzemeltetője, amely elsődlegesen a Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület működésével kapcsolatos tájékoztatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.

A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott adatkezelésnek minősülnek.

2.3. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

2.4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó:

a) a Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület
(9400 Sopron, Róth Gyula utca 3. fszt. 1.).

2.5. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett normandia.hu internetes oldal.

2.6. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.

2.7. Webfejlesztő: a honlap üzemeltetője által a honlap karbantartásáért, illetve arculatának kialakításáért kijelölt személy.

2.8. Szerkesztő: a honlap üzemeltetője által a honlap tartalmának összeállításáért kijelölt személy.

2.9. Adminisztrátor: a honlap üzemeltetője által a honlap tartalmának közzétételére, illetve módosítására kijelölt személy.

2.10. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt Személyes adatok köre

3.1. Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan nem rögzít a Felhasználó személyéhez köthető adatokat.

3.2. A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal.

3.3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. A szolgáltatás nyújtását követően haladéktalanul törli.

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1. Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Bővebb "cookie" tájékoztató megtalálható az oldal láblécében elhelyezve a "Süti tájékoztató" menüpont alatt.

4.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a) online tartalomszolgáltatás;

b) a kényelmi funkciók igénybevétele;

c) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

d) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

e) a Felhasználók jogainak védelme;

f) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

5.2. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A tartalomszolgáltatás keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

6.4. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot - a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül - nem gyűjt.

6.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

6.7. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1. Az Adatkezelő automatikusan nem rögzíti a Felhasználó azonosítására alkalmas személyes adatát (név, e-mail cím, IP cím stb.).

7.2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó egyébként nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott tárgy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak - addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor - bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén - jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal - a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye - nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve - nem lesz beazonosítható.

7.6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők - a Felhasználó tájékoztatása mellett - korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó Személyes adata kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

IX. Adatfeldolgozás

9.1. Az Adatkezelő a tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vesz igénybe.

a) Adatfeldolgozó: Németh Péter
(Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület, 9400 Sopron, Róth Gyula utca 3. fszt. 1.,)
e-mail:
Tel: (+36) 30 979 5398

X. Webfejlesztés

10.1. A honlap üzemeltetője a tevékenység ellátásához Webfejlesztőt vesz igénybe, aki egyben a honlap Szerkesztője és Adminisztrátora.

a) Webfejlesztő/Szerkesztő/Adminisztrátor: Németh Péter
(Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület, 9400 Sopron, Róth Gyula utca 3. fszt. 1.,)
e-mail:
Tel: (+36) 30 979 5398

XI. Külső szolgáltatók

11.1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan külső szolgáltatót vesz igénybe:

a) Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)